Masterclass Mestverwaarding

4 oktober 2017

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen optimaal te kunnen laten groeien. De mestmarkt is continu in beweging door de verplichting van mestverwerking en het Europees vastgesteld fosfaatplafond. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn waarin het mestbeleid voor 2018-2021 wordt vastgelegd. Een en ander betekent dat er wederom een nieuwe balans moet komen. We hebben vier sprekers bereid gevonden hun visie, maar ook hun inzet met ons te delen.

Allereerst zal Erik Mulleneers, projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van EZ, de beleidskaders toelichten. Wat verlangt Brussel, waar wordt Nederland op afgerekend, wanneer krijg je derogatie, wel of geen bedrijfsspecifieke gebruiksnormen, mestverwerkingsverplichting, Kader Richtlijn Water…

Daarna zal Mark Heijmans, programmamanager diervoeders Nevedi, een toelichting geven over hoe de veevoerindustrie een bijdrage levert door de samenstelling van het veevoer te veranderen en ander voermanagement op de veebedrijven toe te passen. Alle nutriënten die niet door de bek gaan hoef je aan de achterkant niet te verwerken.

Harry Kager, specialist water en bodem van LTO , zal de inzet van LTO duidelijk maken. LTO wil van mestverwaarding een succes maken en zoekt oplossingen door het belang van goed bodembeheer en boeren vakmanschap te benadrukken. Tevens is LTO aan de slag om mestverwerking en de geproduceerde meststoffen beter te laten aansluiten bij de wensen van de afnemers. Waar ziet LTO de kansen?

Ten slotte zal Peter Groot Koerkamp, manager Merensteyn en Mestac, vertellen over het ontstaan van mestverwerking op Merensteyn in Ysselsteyn en hoe deze coöperatie de meststromen tot waarde maakt. Dan gaat het over export, kunstmestvervangers.

Contactpersoon: Theo Boumans, t.boumans@citaverde.nl